نویسنده = افشار خسروی زاد
مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 75-85

10.22034/jccj.2022.353697.1061

افشار خسروی زاد؛ روح الله سپهری؛ حمیده بابایی