نویسنده = نگار ایرانی پور
اعتبار شهادت در محاکم بین‌المللی کیفری

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری