کلیدواژه‌ها = اصل برائت
حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه‌های قضایی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-9

10.22034/jccj.2022.357799.1092

مهدی نجفیان رضوی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ هانیه هژبر ساداتی