دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1401 
اعتبار شهادت در محاکم بین‌المللی کیفری

صفحه 39-44

10.22034/jccj.2022.357792.1084

نگار ایرانی پور؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری