نویسنده = مهران جعفری
بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 111-121

10.22034/jccj.2022.349011.1044

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی