نویسنده = نسرین مهرا
شاخص‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه‌های فقهی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-61

10.22034/jccj.2022.350959.1052

زهرا اکبری؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا