نویسنده = مظاهر خواجوند
حقوق اختصاصی زنان در اجرای مجازات‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-78

10.22034/jccj.2022.353013.1060

مینا جعفری؛ مظاهر خواجوند