نویسنده = ابراهیم یاقوتی
ارکان مسؤولیت کیفری پزشک در فناوری جراحی‌های از راه دور و روباتیک

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 91-102

10.22034/jccj.2022.357044.1080

محمدکاظم رستمی کفاکی؛ ابراهیم یاقوتی؛ امراله نیکومنش