نویسنده = مسعود حیدری
اختیارات و مسؤولیت به‌کارگیری سلاح از سوی مأمورین در حقوق ایران و انگلیس

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 95-108

10.22034/jccj.2022.357191.1081

ارسلان جمادی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده