نویسنده = محمدرضا گل همیشه بهار
نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 87-97

10.22034/jccj.2022.360172.1091

محمدرضا گل همیشه بهار؛ عباداله احمدی؛ مجید برزگر