نویسنده = جان احمد آقایی
بررسی تحلیلی مقولۀ تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 47-58

10.22034/jccj.2023.381670.1174

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی


ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-117

10.22034/jccj.2023.387373.1208

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی