نویسنده = محمد روحانی مقدم
حمایت از اطفال بزه‌دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-137

10.22034/jccj.2023.385631.1193

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی