نویسنده = روح الله محمدی
اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 137-143

10.22034/jccj.2023.386581.1201

روح الله محمدی؛ محمد جواد باقى زاده؛ بهنام یوسفیان