کلیدواژه‌ها = دیه
اسباب و موارد تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه و حنابله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jccj.2023.409609.1326

فاطمه رجایی؛ موسی حکیمی صدر؛ پریسا فدایی


ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

10.22034/jccj.2024.434831.1464

محمدباقر نریمانی؛ علیرضا شکربیگی؛ عباس پهلوان زاده


تأثیر رضایت قاتل بر تبدیل قصاص به دیه:از تخییر تا تحمیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.387120.1205

قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره تیاق


میزان دیه فرزند طبیعی در بوته نقد و تحلیل فقهی «موضوع ماده 552 ق.م.ا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22034/jccj.2024.398866.1281

صدیقه حاتمی؛ محمدرضا علمی سولا


اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 83-96

10.22034/jccj.2023.377229.1154

لیلا ایمانی راد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور


جستاری در برابری دیه زن و مرد

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-99

10.22034/jccj.2022.354849.1067

معصومه کاظمی نسب؛ سید محسن رزمی؛ عباسعلی سلطانی؛ ابوالحسن سلطانی


بررسی فقهی دیه تراجنسیتی‌ها

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 81-89

10.22034/jccj.2022.355649.1073

عبدالرضا فرهادیان