کلیدواژه‌ها = حقوق طرفین دعوی
حق طرف‌های دعوی بر آگاهی از حقوق خویش در آیین دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 47-57

10.22034/jccj.2022.361922.1101

اعظم سروش نژاد؛ احمد رمضانی؛ منصور عطاشنه