کلیدواژه‌ها = دادرسی علنی
امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امورکیفری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-41

10.22034/jccj.2023.390490.1237

حسین نجفی زاده دهکردی؛ سید عباس جزایری؛ مرتضی صادقی دهصحرایی


بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 111-121

10.22034/jccj.2022.349011.1044

رامین رستمی؛ مهران جعفری؛ علی جمادی؛ داریوش بابائی