کلیدواژه‌ها = تراجنسیتی‌
بررسی فقهی دیه تراجنسیتی‌ها

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 81-89

10.22034/jccj.2022.355649.1073

عبدالرضا فرهادیان