کلیدواژه‌ها = احتیال
بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-24

10.22034/jccj.2022.359669.1086

علی غلامی؛ حسین آقایی میبدی