کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی
آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-84

10.22034/jccj.2022.368651.1123

جلیل غرقی؛ غلامحسین رضایی؛ مهدی هوشیار