کلیدواژه‌ها = مسؤولیت
بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش‌گیری از جرم علیه شهروندان

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-87

10.22034/jccj.2022.355628.1071

امین رستمی؛ افشین جعفری؛ امیرمحمد صدیقیان


اختیارات و مسؤولیت به‌کارگیری سلاح از سوی مأمورین در حقوق ایران و انگلیس

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 95-108

10.22034/jccj.2022.357191.1081

ارسلان جمادی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده