کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی تقنینی
پیشگیری وضعی از پدیده زمین‌خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/jccj.2024.448923.1521

عارفه نظیری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر