کلیدواژه‌ها = تحقیقات مقدماتی
موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 143-157

10.22034/jccj.2023.384236.1187

محمود محمدى قوهکى؛ محمد جواد باقى زاده؛ مرتضى براتى


حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 5، اسفند 1401، صفحه 159-170

10.22034/jccj.2023.399407.1285

داود صداقت نیا؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ نوروز کارگری