بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2021.148187

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی؛ محمد امین احمدیانی؛ نغمه فرزانه


بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2022.347302.1043

سکینه آذری؛ روح الله افضلی؛ میثم تارم


حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه‌های قضایی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-9

10.22034/jccj.2022.357799.1092

مهدی نجفیان رضوی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ هانیه هژبر ساداتی


مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-16

10.22034/jccj.2023.353857.1064

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2023.384209.1186

امیر حسین تسلیمی؛ محمود اشرافی؛ محمود مالمیر


بررسی فقهی حقوقی جهد قاضی در صدور احکام کیفری با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی

دوره 1، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 1-11

10.22034/jccj.2023.414570.1364

سلیمان دهقانی؛ سید محمدرضا امام؛ سید علی پورمنوچهری


بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-24

10.22034/jccj.2022.359669.1086

علی غلامی؛ حسین آقایی میبدی


بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-29

10.22034/jccj.2023.370685.1133

عباس جلیلی؛ مرضیه پیله ور؛ علی صادقی شهپر