دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اسفند 1401 (شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا) 
کاربرد فناوری حقوقی و تأثیرات ناشی از آن در نظام قضایی ایران

صفحه 75-84

10.22034/jccj.2023.404084.1307

راحله رحیمی؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی