اعضای هیات تحریریه

ناشر

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران

.

infoisaccj.ir

مدیر مسئول

دکتر سید رضا احسان پور

حقوق جزا و جرم‌شناسی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

shahed.ac.ir/hum/ehsanpour/Pages/Home.aspx
ehssanpourshahed.ac.ir
0000-0001-9135-3968

سردبیر

دکتر ابراهیم یاقوتی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

yaghouti2010yahoo.com
0000-0003-2091-5374

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحمزه سالارزایی

فقه و حقوق اسلامی استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

amir_hsalartheo.usb.ac.ir
+98 54131136712

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

shakeri_criminallawyahoo.com

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

kalantarnit.ac.ir

دکتر ابراهیم یاقوتی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

yaghouti2010yahoo.com
0000-0003-2091-5374

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

mehryar1381yahoo.com
0000-0002-2475-2229

دکتر فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

farzad4083yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هاکان هاکاری

حقوق کیفری استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه اوزیگین، ترکیه.

wwwarvx.ozyegin.edu.tr/tr/akademik-kadro/hakanhakeri
cezahukukugmail.com
0000-0001-6699-1642

دکتر علاء الدین ملک‌اف

فقه و حقوق اسلامی دانشیار، آکادمی ملی علوم آذربایجان، جمهوری آدربایجان.

aladdin.malikovgmail.com
0000-0001-5830-6746

مدیر اجرایی

دکتر یاسمن سعیدی

مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،گروه الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق، تهران، ایران

dr.yasamansaeedigmail.com
0000-0002-0006-9214

دبیر تخصصی

دکتر علیرضا احمدی

فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

a0124000yahoo.com