داوران

اصول اخلاقی مربوط به داوران    

 • داوران مکلف هستند تنها مقالاتی را برای داوری بپذیرند که در حوزه تخصص ایشان است.
 • داوران مکلف هستند که ظرف مدت سه روز، پس از بررسی اولیه، پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله را اعلام نمایند.
 • داوران مکلف هستند داوری مقالات را طرف مهلت مقرر (حدّاکثر ده روز) انجام دهند و چنانچه درخصوص انجام داوری در این مهلت تردید دارند از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در صورتی که خود در تنظیم بخشی از مقاله سهیم بوده‌اند، از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در صورت وجود منافع همسو یا متضاد، از قبول داوری خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند در بررسی خود، به ریشه‌های ملّیتی، مذهبی، قومی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده مقاله و یا متن مقاله توجه نداشته و صرفاً یافته‌های پژوهش را صرفنظر از سلایق شخصی خود مد نظر قرار دهند.
 • داوران مکلف هستند تمام اجزای مقاله را مطالعه و از اظهار نظر مبتنی بر مطالعه بخشی از مقاله (مثلاً چکیده یا منابع) خودداری نمایند.
 • داوران مکلف هستند تمامی ارجاعات مقاله را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل نمایند.
 • نظرات و پیشنهادات داوران در خصوص مقاله، باید عاری از توهین و افتراء باشد.
 • داوران مکلف هستند در صورت مواجهه با سرقت ادبی، موضوع را به سر دبیر اطلاع دهند.
 • داوران مکلف هستند تا اصول مربوط به محرمانگی محتوای مقالات و عدم افشای یافته‌های آن را رعایت نمایند.

اسامی داوران دوره دوم فصلنامه

نام داور وابستگی سازمانی
حسین آقایی نیا دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران،ا ایران.
فاطمه احدی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
سید رضا احسان پور استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
احمد احمدی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.
روزبه اصغری مدرس دانشگاه هدف
احمد امی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدمهدی برغی استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه میبد، میبد ، ایران
جمال بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
امیر لطف الله پیرنیاکان دکتری حقوق کیفری، قاضی دادگستری، تهران، ایران
حسن حاجی تبار فیروزجایی حقوق کیفری
جواد حبیبی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.
سارا رستمی استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران ، ایران
رحمت الله رضایی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمد زرشگی عضو هیات علمی و مدیرگروه حقوق مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس
یاسمن سعیدی مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
مریم شیریان نسل استادیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
مهدی عمانی دانش آموخته دکتری تخصصی، رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
مصیب قدمی عزیزآباد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
ابوالفضل قهاری دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا محمدبیکی استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
پیمان نمامیان استادیار، گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
مدیحه هاشم پور دکتری فقه و حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
ابراهیم یاقوتی دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.