استمتاع از ربات‌های جنسی از منظر فقه جزای اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، استفاده از ربات‌های جنسی است. از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات‌ها داخل در مفهوم حدی زنا قرار نمی‌گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه تأثیری در این حکم ندارد. اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختلاف نظر وجود دارد. طرح بحث رابطه جنسی با ربات‌ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از دو مقدمه «حرمت استمناء» از یکسو و تطبیق «رابطه جنسی با ربات‌ها بر مفهوم استمناء» از سوی دیگر است. درخصوص حرمت استمناء اختلاف نظر وجود دارد. همچنین عبارات اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات‌ها مصداق استمنا قرار نمی‌گیرد. درصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در شرایطی خاص می‌تواند، حرمت عمل را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intercourse with Sex Robots in the Realm of Islamic Criminal Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Ehsanpour
Assistant Professor, Department of Criminal Law, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Man has sometimes chosen unconventional methods to satisfy his sexual instincts, including the use of sexual robots. From the perspective of criminal jurisprudence, the relationship with these robots is not included in the concept of adultery, because being human is a condition for committing adultery, but whether the adulterer is alive or dead has no effect on this ruling. But there are different opinions about ta'zir of masturbation. The discussion of sex with robots in the field of criminal jurisprudence is the result of a logical inference from the two introductions of "sanctity of masturbation" on the one hand and the application of "sex with robots to the concept of masturbation" on the other. There is disagreement about the sanctity of masturbation. Also, the expressions of most Shiite jurists in the expressing the ruling of ta'zir for committing masturbation is on its fulfillment with the hand or other organs of the body, in which case, sexual intercourse with robots is not an example of masturbation. However, the rule of emergency in certain circumstances can negate the sanctity of the action and even make it obligatory according to some Sunni jurists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex Robots
  • Adultery
  • Masturbation
  • Emergency