اهداف و چشم انداز

فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به فقه و حقوق جزا، ضمن ایجاد فضای گفتمان علمی، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:

معرفی و ارتقای جایگاه «فقه جزای تطبیقی» در مطالعات و پژوهش‌های فقهی و حقوقی جزایی در کشور؛
تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های فقه و حقوق جزایی؛
کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات فقه و حقوق جزایی؛
بسط و گسترش مرزهای فقه جزایی در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌های مرتبط؛ و
فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با فقه و حقوق جزا.