بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق‌الناسی بودن جرائم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق‌الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می‌نماید به نحوی که شخص بزه‌دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به‌طور غیرمستقیم جامعه آسیب می‌بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می‌بایست از جرایم حق‌الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می‌توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه‌دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم‌گیری کند، یعنی می‌تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه‌دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می‌باشد. دلیل دوم حق‌الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می‌توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Re-examination of Accepting Repentance in Rape

نویسندگان [English]

  • Seyed Sajjad Kazemi 1
  • Hamed Chegini 2
  • Mohammad Amin Ahmadiani 3
  • Naghmeh Farzaneh 4
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanity, Malayer University, Malayer, Iran.
2 PhD, Department of Law, Faculty of Humanity, Edalat University, Tehran, Iran.
3 PhD Student, Department of Law, Faculty of Humanity, Edalat University, Tehran, Iran.
4 PhD Student, Department of Law, Faculty of Humanity, Edalat University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Repentance is one of the institutions that is very effective in the crimes of Hagho Allahi. In some crimes, this institution, although it may reduce the burden of sin and the punishment of the Hereafter, But it does not abolish Hadd. One of these crimes is adultery, which is one of the crimes against spiritual personality and physical integrity. This crime causes serious harm to the women of the society in such a way that the victim is directly harmed by this crime and indirectly harms the society. This is the reason why this crime, contrary to the prevailing opinion (and the opinion of the legislator in Article 114 of the Penal Code), should be considered as crimes of human rights and therefore repentance should not be considered acceptable in it; The reasons for this can also be obtained, first of all, by the analogy (priority analogy) of the crime of Qazf, in which the execution or non-execution of the Hadd was violated, because he was directly severely injured mentally and physically in this violation. Therefore, the victim must decide on the punishment or non-punishment of the aggressor, that is, he can request the execution of the Hadd or pardon him. Thus, the forgiveness of the victim is a necessary condition for the fall of rape (murder). The second reason for the inhumanity of the crime of rape can be proved by paying attention to the application of narrations in which the transgressor does not repent and the opinion of some contemporary jurists confirms it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery
  • Repentance
  • Victim
  • Right of God
  • Right of People
  • Fall of Hadd