مسؤولیت فقهی- حقوقی پزشک و پرستار در روند انتقال خون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مسؤولیت دست اندرکاران پزشکی از جمله پزشک و پرستار همواره از دیرباز مورد اختلاف نظر و مناقشه در آراء فقها و حقوق‌دانان بوده و توجه به تطور و نحوه قانونگذاری‌ها در حقوق داخلی، حاکی از تأثر قانونگذار از این آراء می‌باشد. از سوی دیگر بحث انتقال خون نیز یکی از مهم‌ترین مباحث تخصصی در پزشکی است که به دلیل بار شدن آثار مختلفی بر آن، بُعد حقوقی آن نیز حائز اهمیت است. در این پروسه با عنایت به خاص بودن خون به عنوان عضوی از بدن از یک سو و از طرفی پیچیدگی مسؤولیت پزشک با توجه به آراء مختلف، مسؤولیت پزشک را در این روند دارای اهمیت می‌نماید. تعهدات اصلی پزشک در صورت وجود یا عدم وجود قرارداد یکسان است زیرا حیات بشری و سلامت بدنی انسان مورد حمایت قانون و از قواعد آمره و بخشی از نظم عمومی است و حتی با وجود قرارداد میان پزشک و بیمار، نمی‌توان در جایی که فعل پزشک باعث بروز زیان به زندگی اشخاص یا سلامت جسمی آنها می‌شود قواعد حاکم بر مسؤولیت قراردادی را اجرا نمود. در فقه قاعده لاضرر متضمن ضرورت تدارک جبران زیان است چه این زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد و چه ناشی از ضمان قهری باشد. در طب انتقال خون، قرارداد ارائه خدمات انتقال خون مانند هر عقد دیگری، شرایطی دارد و ماهیت تعهدات در پروسه انتقال خون برعکس تعهدات پزشکی که بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعهد به وسیله است، به دلیل ارتباط مستقیم آن با نظم و سلامت عمومی و همچنین پیشرفت تجهیزات و آزمایش‌های تشخیص خون آلوده، تعهد آن به نتیجه است مگر اینکه آلوده بودن خون ناشی از میکروب‌های جدیدی باشد که باعث بروز بیماری‌های نوظهور شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Responsibility of Physicians and Nurses in the Process of Blood Transfusion

نویسنده [English]

  • Ahmad Ommi
چکیده [English]

The responsibilities of medical professionals, including physicians and nurses, have long been disputed in the opinions of jurists and lawyers. In this process, considering the special nature of blood as a part of the body on the one hand and the complexity of the physician's responsibility on the other hand, according to different opinions in this regard, the physician's responsibility is important in this process. The main obligations of a physician are the same in the presence or absence of a contract, because human life and physical health are protected by law and are a rule and part of public order, and even with a contract between physician and patient, can not damage to the life of individuals or their physical health.. In jurisprudence, the no-harm rule implies the need to provide compensation for loss, whether this loss is due to non-performance of the contract or due to coercive guarantee. In blood transfusion medicine, the contract for providing blood transfusion services, like any other contract, has conditions and the nature of obligations in the blood transfusion process is the opposite of medical obligations. Also, the development of equipment and tests to detect infected blood is a commitment to the result, unless the contamination of the blood is caused by new microbes that have caused emerging diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Liability
  • Physician Liability
  • Nurse Liability
  • Blood Transfusion
  • Blood Transfusion Medicine