مطالعه تطبیقی سنجه‌های فقهی و اخلاقی اسلام در حفاظت کیفری از محیط زیست جهانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

2 دکتری، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به‌خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Jurisprudential and Ethical Measures of Islam in the Criminal Protection of the Global Environment

نویسندگان [English]

  • Peyman Namamian 1
  • Sobhan Tayebi 2
1 Assistant Professor of Department of Law Faculty Economic & Administrative Sciences Arak University, Iran
2 Ph.D, Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the Islamic revival in the modern age depends on the motive for returning Sharia to Islamic law. Accordingly, Islamic law is considered as the cornerstone of Islamic identity and a deep look at the nature of Islamic law brings to mind the evolutionary process of legal and jurisprudential methodology. This great cornerstone and nature is not cohesive except on the basis of morality, justice and dignity, and is the basis of the alternation of that morality. What is discussed in this article is one of the most important international norms, which has a wide framework in the form of conventions, treaties, protocols and declarations. The right to the environment is one of the most fundamental human rights and the most strategic right to the realization of human justice and a proven solution in the third generation mechanism of human rights. All religions and schools have mentioned this issue, but the religion of Islam has valued and addressed it in many aspects, especially from the perspective of jurisprudence. The problems that the global environment is facing today is the lack of a suitable and appropriate model for human society that Islamic law can be a precise strategy in this regard and be considered the organizer of environmental developments in the international arena. However, in this research, we paraphrase and rethink in the field of jurisprudence and environmental law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Islamic Moral Rules
  • International Law
  • Environmental Law