معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی‌ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

از دیرباز تقسیم­بندی­های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم­ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم­بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام­های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می­خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می­شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می­توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش­ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل­گیری قوانین در نظر می‌گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف­شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می­شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Separating Substantive Laws from Formal Laws in Terms of Goals, Characteristics and Function in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Jalil Gharghi 1
  • Gholamhossein Rezaei 2
  • Mehdi Hooshyar 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Many divisions of laws have been presented for a long time, one of the most important of which is the division of laws into substantive and formal. This division has its roots in the developments of Western Europe, including Roman law, which believed in the primacy of substantive law over procedural law. However, in the criminal systems, some distinctions have been accepted and a solution has been presented to enforce the laws to establish justice, respect the rights of the common people, and also to be the basis of the law. In Iran's criminal law, some distinctions have been raised by jurists and included in the law, but in some cases, the laws are similar. However, failure to resolve claims before referring to judicial institutions has led to ignoring the law, which causes problems related to proceedings. The question of the current research is, what are the criteria for separating the substantive laws from the form in terms of goals, features and functions in Iranian criminal law? The answer that can be given is that the criminal law system considers the goals of the substantive laws to be the originator of the right, dependent on the values ​​and norms of the society and a basis for the formation of laws. In contrast to formal laws, their purpose is to enforce the law, to restore the rights of the parties to the lawsuit, and they are considered a tool for the realization of substantive laws. In this article, the descriptive-analytical method is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Substantive Laws
  • Formal laws
  • Separation of laws