اختیارات و مسؤولیت به‌کارگیری سلاح از سوی مأمورین در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن‌ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به‌کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسؤولیت به‌کارگیری سلاح از سوی مأمورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک‌سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می‌کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مأمورین در شرایط و موارد تعریف ‌شده‌ای اختیار به‌کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده‌تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به‌کارگیری سلاح به‌عنوان راه‌حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسؤولیت مدنی مأمورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته‌شده است. با این تفاوت که زیان‌دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مأمورین را به‌منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسؤولیت کیفری مأمورین در به‌کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته‌شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authorities and Responsibilities of Using Weapons by Officers in Iranian and British Laws

نویسندگان [English]

  • Arsalan Jamadi 1
  • Mahmoud Malmir 2
  • Masoud Heidari 3
  • Ali Yosef Zadeh 4
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The material authority of the military and law enforcement forces has various tools. The most obvious example of this severity of action is the use of weapons to maintain order and security in society. The authorities and responsibility of using weapons by officers is of fundamental importance since it is associated with the security of the political system on the one hand and the citizenship rights of the members of the society on the other hand, and investigating it in the laws of Iran and another country helps to explain the issue as much as possible. The present paper is descriptive and analytical and investigates the mentioned subject using the library method. The findings indicate that both in Iranian law and in British law, officers have the authority to use weapons in defined conditions and cases. These cases are more extensive in Iranian law than in British law. The right to legitimate defense, the necessity and the use of weapons as a last resort is one of the common aspects of the use of weapons in the laws of the two countries. The civil responsibility of officers is also accepted in the laws of the two countries. There is this difference that the injured party has the right to go to the police and the relevant authorities for compensation, which is limited in Iranian law, and in British law, it is possible to claim damages in cases such as psychological injury. Also, the criminal responsibility of officers in the use of weapons has been accepted in both countries, and in case of violation of the prescribed conditions, it will be followed by the punishment determined by the law in each specific case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • Responsibility
  • Use of Weapons
  • Officers