بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی از منظر فقه جزایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بین‌الملل خراسان، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/jccj.2022.354847.1066

چکیده

انسان موجودی است که ذاتاً میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش‌هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین و در عین حال چالشی‌ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده‌ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده‌اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به‌دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می‌توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Ta'zir (Punishment) of Human Freezing Operations from the Perspective of Criminal Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • fatemeh moghadasi 1
  • Gholamhasan Delavari 2
  • seyyed mohsen razmi 3
1 Ph.D Student, Department of Figh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology, Khorasan International Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Figh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Figh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Man is a creature that inherently desires eternal survival and life, and for this purpose has invented methods in which cryonics or human freezing is one of the newest and most advanced and at the same time the most challenging. In this method, it is hoped that the dead person's body can be kept through freezing for a long time and will be revived in the future. Contemporary jurists have forbidden this practice.  According to most of them, human freezing is a form of murder if it is before a person's natural death, and if it is then, it is illegal to keep the body and not observe the rituals related to the burial of the dead person. Finally, according to the rule of "Ta'zir for Haram actions", the perpetrators of this illegitimate act can be punished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Freezing
  • Death
  • Illegitimate
  • Jurists