تعهد به جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jccj.2022.360957.1095

چکیده

جبران خسارت از مهم‌ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین‌الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌های مقاله بیانگر این امر است که به‌طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای برای قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به رسمیت شناخته‌ شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض‌های گسترده حقوق بشری می‌باشند. البته جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق کیفری بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب‌هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه‌دیدگان ازجمله این چالش‌ها است. عدم همکاری دولت‌ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش‌ها در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligation to Compensate the Damage to a Victim in Jurisprudence and International Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aslani 1
  • Seyed Qasem Zamani 2
  • Masoud Raei 3
1 Ph.D Student in International Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Damage compensation is one of the most important tools of criminal justice in international law, which is examined in the present paper from the perspective of jurisprudence and criminal law. This paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject employing the library method. The findings of the article show that, in general, the right to effective compensation, the right to be treated with respect and dignity, the right to support and assistance, and the right to request compensation are among the rights that are included in international and regional documents for victims of severe violations of human rights and international humanitarian law. The right to effective compensation includes the right to prosecute and punish people who are responsible for extensive violations of human rights. Indeed, compensating victims in international criminal law faces challenges. The extent of damages and injuries and the large number of victims are among these challenges. Non-cooperation of governments, difficulty in determining the amount of damage and lack of financial resources for compensation are other challenges in this field. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Victim
  • International Criminal Law