شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.365162.1108

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منش اخلاقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده‌اند. به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه از روش آلفای استفاده شد که 0.89 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد ابعاد مولفه های ایجاد منش در دانشجویان عبارتند از:نگرش های توانمند سازی و فضیلت(رشد فکری، آگاهی، آموزش، یادگیری، تعاملات مثبت، شایستگی، یادگیری، دانش اخلاقی، روحیه دانشجویی، تکریم اساتید، روحیه کار علمی ومشارکت فعال در کلاس)، نگرش های شخصیتی(برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روانرنجوری، تجربه گرایی، حساسیت اخلاقی، شرافت، وجدان، حس تعلق به دانشگاه ومسئولیت پذیری)، نگرش های اجتماعی(نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار، خودراهبری، همکاری، خودفراوری، جامعه پذیری، مهارت های ارتباطی، رازداری، احترام به دیگران، خوش اخلاقی و احترام به قوانین آموزشی)،نگرش های اخلاقی(تربیت اخلاقی،عبرت آموزی، پرورش ایمان، نوع دوستی، هویت فردی، ارزش های اخلاقی، باورهای دینی، اخلاق پژوهشی، روحیه جهادی، اخلاق تحصیلی ورقابت تحصیلی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Improvement of Students' Character in Universities and Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Hamed Mokhbardzfouli 1
  • Nadergholi Ghorchian 2
  • Kamran Mohammad Khani 3
1 Ph.D Student of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research was to identify the effective factors on the improvement of students' character in universities and higher education centers. The present research is of applied type. The current research population was managers and senior experts in the field of ethical behavior in universities and higher education centers. In order to measure the reliability of the questionnaire, the alpha method was used, which was 0.89. Thematic analysis and structural equations were used to analyze the data. The findings showed that the dimensions of the components of creating character in students are: attitudes of empowerment and virtue (intellectual growth, awareness, education, learning, positive interactions, competence, learning, moral knowledge, student spirit, respect for professors, the spirit of scientific work and participation active in class), personality attitudes (extroversion, adaptability, conscientiousness, neuroticism, empiricism, moral sensitivity, honor, conscience, sense of belonging to the university and responsibility), social attitudes (innovativeness, harm avoidance, perseverance, self-direction, cooperation , self-improvement, sociability, communication skills, confidentiality, respect for others, good manners and respect for educational laws), moral attitudes (moral education, teaching, cultivating faith, altruism, personal identity, moral values, religious beliefs , research ethics, jihadist spirit, academic ethics and academic achievement).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Student Character
  • Higher Education Centers
  • Students