تطبیق اصول حاکم بر دادرسی ترمیمی بر رسیدگی‌های مراجع تعزیرات حکومتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران.

10.22034/jccj.2023.386263.1197

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی، نهادی شبه قضایی است. خصیصه بارز رسیدگی‌های تعزیرات، سرعت، دقت و توجه به قوانین و مقررات است که این امر مستلزم وجود مقررات خاص رسیدگی در این مرجع است. از آنجا که ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است، لذا هدف از این پژوهش تبیین اصول عدالت ترمیمی درمراجع تعزیرات حکومتی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است. بر این اساس، آنچه که از بررسی اصول عدالت ترمیمی در شعب تعزیرات حکومتی به دست می‌آید بیانگر این است که رعایت این اصول در قانون و آئین‌نامه سازمان در برخی موارد به صورت ناقص اجراشده و در برخی موارد به صورت کامل بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of the Principles Governing Restorative Procedures on the Proceedings of Ta'zirat Tribunals

نویسندگان [English]

  • Mohamad Bagher Rezvanifar 1
  • Kiumars Kalantari 2
  • Sosan Narimani 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Ta'zirat Tribunal is a quasi-judicial institution. The characteristic feature of the proceedings of Ta'zirat is speed, accuracy and consideration to the laws and regulations which requires the existence of special rules of the investigation in this authority. Since the emergence of restorative justice is the result of one of the changes in the attitude toward criminal justice, the aim of this study is to explain the principles of restorative justice in Ta'zirat Tribunals. The research method is analytically descriptive. Accordingly, what is obtained from the study of restorative justice principles in the branches of Ta'zirat Tribunals indicates that observance of these principles in the law and regulations of the organization has been implemented incompletely in some cases and in some cases has been fully addressed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ta'zirat Tribunals
  • Restorative Justice
  • Offender