مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید محلاتی، قم، ایران.

10.22034/jccj.2023.387500.1211

چکیده

سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می‌شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می‌توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Receiving Wages on Child Custody in Imamieh and Sunni Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Marzieh Naderi 1
  • Mahmoud Ghayum Zadeh 2
  • Amir Molla Moahammad Ali 3
1 Ph.D. Student in Jurisprudence and Islamic Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Professor, Department of Islamic Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Mahallati University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Custody of the child for reasons such as divorce or separation of parents and their death, from childhood to physical and intellectual maturity is referred to as custody in Imami and Sunni jurisprudence. Custody is a kind of guardianship over the child and insane for the purpose of their care and upbringing. There is a difference of opinion among Shi'a and Sunni jurists from different religions regarding whether or not it is possible to pay for the custody of a child. In general, the author considers that receiving remuneration for custody by the mother is permissible both according to the religious reasons related to the custody and according to the principle of Javaz, both religiously and rationally, and the person is entitled to receive remuneration for custody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wages
  • Custody
  • Imamiyah Jurisprudence
  • Sunni Jurisprudence