مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین‎المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قاﺋمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قاﺋمشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

10.22034/jccj.2023.374966.1142

چکیده

اصل صلاحیت شخصی منفعل به‌عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می‎گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده ‎باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه‎ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته‌ است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان‌گیری و جنبه‌های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم‌ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده ‎است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت‌هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این‎که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون‌گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته‌است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می‎باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی‌باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین‎المللی مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Passive Personal Jurisdiction in the Criminal Law of Iran and the United Kingdom in the Line of International Documents

نویسندگان [English]

  • Bahram Malekpour 1
  • Hasan Hajitabar Firoozjai 2
  • Mohammd Nabipour 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Ayatollah Amoli, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. (Correspounding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Shomal University, Amol, Iran.
چکیده [English]

The principle passive personal competence, as one of the principles of jurisdiction governing criminal law applies when a crime is committed against a citizen outside the territory of a country. In this paper, with using of descriptive-analytical and library methods and by study and adaptation around the principle of passive personal jurisdiction in the criminal law of Iran and the United Kingdom and by looking at international documents, the following results have been obtained: firstly, in Iranian criminal law, the principle of passive personal jurisdiction is accepted for all crimes in accordance with the conditions and arrangements, but in British criminal law, it is accepted just for only some very important crimes, including hostage-taking and various aspects of terrorism, such as murder, Kidnapping, the use of explosives. Secondly, there are differences in the criminal law of Iran and the United Kingdom based on the terms of the conditions for the realization of this principle. Such as, in Iranian criminal law, the conditions of No previous consideration and non-implementation of double punishment in case of some crimes such as Qesas, Diat and Tazir are not accepted by the legislator, and However, in British criminal law, these conditions apply to all offenses under this principle. Thirdly, the condition of trial in absentia in the application of this principle is not accepted in the laws of both countries. Therefore, in terms of the application of this principle, the position of the UK criminal justice system is more in line with international instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Personal Jurisdiction
  • Victim
  • Citizenship
  • Punishment