امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امورکیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22034/jccj.2023.390490.1237

چکیده

امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به‌عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته ‌شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه‌های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی‌طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته‌ شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی‌های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی‌شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت‌هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial Security from the Perspective of Jurisprudence and Iranian Law and Human Rights Documents with an Emphasis on Public Proceedings in Criminal Matters

نویسندگان [English]

  • Hossein Najafi Zadeh Dehkordi 1
  • Abbas Jazaeri 2
  • Morteza Sadeghi Dehsahraei 3
1 Hossein Najafizadeh Dehkordi1, Seyed Abbas Jazaeri2, Morteza Sadeghi Dehsahraei 3 1. Ph.D Student, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Humanity, Shahre- Kord Branch, Islamic Azad University, Shahre- Kord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Humanity, Shahre- Kord Branch, Islamic Azad University, Shahre- Kord, Iran. (Correspounding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Humanity, Shahre- Kord Branch, Islamic Azad University, Shahre- Kord, Iran.
چکیده [English]

Judicial security is one of the important issues that implies the guarantee of citizens' judicial rights by the government. Judicial security is of great importance due to its close connection with the judicial rights of citizens and the increasing attention to these rights. In this article, an attempt has been made to examine the question of what Iranian jurisprudence and law as well as human rights documents have regarding judicial security, and what is the place of public proceedings as one of the important elements of judicial security in Iranian jurisprudence, Iranian law and human rights documents? This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The results indicate that judicial security has several elements and components, such as the principle of acquittal, the principle of the right to access to a lawyer, the principle of impartiality of the judge, the principle of sufficient opportunity for defense, which has been taken into consideration in both jurisprudence and human rights documents. Publicity of proceedings is also one of the important guarantees of criminal proceedings, which is emphasized in the Constitution of Iran and the Law of Criminal Procedure of Iran and numerous human rights documents. In the principle of acceptance of judicial security and public proceedings, no difference can be seen between jurisprudence and Iranian law and human rights documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Security
  • Public Proceedings
  • Human Rights Documents