پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه‌های اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.356801.1078

چکیده

سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه‌ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می‌باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می‌شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه‌های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به‌عنوان سبک زندگی دینی معرفی می‌شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل‌گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می‌باشد؛ از این‌رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره‌گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می‌دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه‌های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی به‌عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Committing Crimes to Improve and Improve Lifestyle in the Light of Islamic Doctrine

نویسنده [English]

  • Peyman Namamian
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economy, Arak University, Arak, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Lifestyle is the way of life of individuals, groups or communities that face their daily physical, psychological, social and economic relationships. There is a close relationship between Islamic lifestyle and crime prevention. Because in the Islamic society, if people pay attention to the orders of Islam and follow them, crime will be greatly reduced and crime will be prevented. A coherent set of behavioral patterns arising from religious teachings, which is introduced in the framework defined by religion as a religious lifestyle, which plays an effective role in preventing the formation of criminal intent and its transformation into a criminal act; Therefore, the lifestyle derived from divine beliefs, as one of the effective factors in dealing with and preventing crimes, by having these elements of prevention, has gained special importance in preventive criminology and creating order in society. Taking advantage of the Islamic lifestyle makes it possible to prevent abnormal behavior in the society. Of course, risk management and control within the framework of lifestyle according to Islamic teachings will be effective in reducing and preventing crime. In addition, strengthening and institutionalizing the Islamic lifestyle is one of the basic and effective mechanisms for reducing crime and social anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Doctrine of Islam
  • Crime Prevention