آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22034/jccj.2022.368651.1123

چکیده

فرمالیسم حقوقی به شیوه‌ای از قوانین و مقررات گفته می‌شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی‌چون‌وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می‌گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع‌گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می‌توان رویکرد واقع‌گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته‌ها نشان می‌دهند که در پاسخ به ناکارآمدی‌های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع‌گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع‌گرایی روشی برای غلبه بر کاستی‌های قانون، غیرانعطاف‌پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه‌های اجتماع‌محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق‌تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع‌گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects and Consequences of Legal Formalism on Iran's Criminal System; Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Jalil Gharghi 1
  • Gholamhossein Rezaei 2
  • Mahdi Hooshyar 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Legal formalism takes an inflexible approach in the field of criminal offenses by giving importance to the unquestioning acceptance of the law in the field of crimes and determining the punishment for criminals. In contrast to this approach, another type of criminal law has been proposed, which defends the role of various factors in the occurrence of crimes, such as: individual characteristics, environmental and social factors, and also giving importance to the role of interpretation of laws, the authority of the judge. and issuing judgments based on the status of criminals entered the arena under the title of realism. Therefore, the realism approach can be considered as a critique against formalism. The findings show that in response to the inefficiencies of this approach in determining punishment in criminal matters, legal realism has been proposed. Realism is a method to overcome the shortcomings of the law, its inflexibility, replacing community-oriented methods instead of prison and retribution, paying attention to the judge's creativity in cases where the law is not a solution, and also a more accurate application of crime and punishment. In domestic criminal laws, alternative punishment, considering justice and benevolence in determining punishment and crimes, and also assigning a role to the judge's creativity are solutions for using realism in the field of the criminal system. The present research method is also descriptive and analytical and using documentary and library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal System
  • Formalism
  • Realism
  • Crime
  • Punishment