واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.352307.1058

چکیده

فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر بیش‌ازپیش گسترش یافته و اثر پیشرفت آن در تمام جنبه­های زندگی انسان­ها قابل مشاهده است. رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از آن بسترها است. ارزهای دیجیتال، تنها ابزاری درمحدوده و گستره شرکت ایجاد کننده نیستند بلکه رمزارز تولیدی بنابر اهمیت و معروفیت شرکت ایجاد کننده در سراسر جهان به‌عنوان پول مورد تبادل قرار می­گیرد. به همین جهت باید سیاستگذاران اقتصادی و مالی و دولت‌مردان با پیش‌بینی تحولات و ساماندهی رمزارزها و ایجاد مقررات واقعی و مؤثر، خود به آینده­سازی مبادرت ورزند. از آن‌جایی‌که در ایران قواعد فقهی، راهنمای تمامی قوانین مدنی، جزایی و اداری کشور است در این زمینه اصلی­ترین برنامه و راهکار در ارتباط با ارزهای دیجیتال تصویب قوانین و آیین‌نامه­هایی است که جواب‌گوی تحولات روبه‌رشد و پیچیده این دنیای علمی را داشته باشد. قوانینی که باتکیه بر آن امکان شناسایی کاربران و معامله‌کنندگان به‌جهت ایجاد الزام­های حقوقی وجود داشته باشد. برای آن که قوانین به‌ویژه در بخش ارزهای دیجیتال هم از خاصیت نظم بخشی و تحقق عدالت برخوردار باشد و از طرفی مانع کسب و کار و پویایی علمی درجامعه نگردد باید در تنظیم آن از متخصصان فنی و علمی، بازرگانان و فعالان در این زمینه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Digital Currencies from Local to Global Area by Studying Iran's Legal System and Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ansarian
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Virtual space and its functions in human life have expanded more and the effect of its progress can be seen in all aspects of human life. Crypt currencies and digital currencies are one of those platforms. Digital currencies are not only a tool within the scope of the creating company, but the produced crypto currency is exchanged as money all over the world according to the importance and fame of the creating company. For this reason, economic and financial policymakers and statesmen should take steps to create the future by predicting developments and organizing crypto currencies and creating real and effective regulations. Since in Iran jurisprudence is the guide for all civil, criminal and administrative laws of the country. In this context, the main plan and solution in relation to digital currencies is to pass laws and regulations that respond to the growing and complex developments of this scientific world. Laws based on which it is possible to identify users and traders in order to create legal requirements. In order for the laws, especially in the field of digital currencies, to have the property of order and realization of justice, and on the other hand, not to hinder business and scientific dynamics in the society, technical and scientific experts, businessmen and activists in this field should be used in its regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Currency
  • Crypto Currency
  • Electronic Business