شرایط سقط‌جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه ادیان و عرفان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/jccj.2022.377682.1155

چکیده

سقط‌جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط‌جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته‌ شده است. یافته‌ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به‌طور اجماعی فقها به‌طور مشخص سقط‌جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط‌جنین ممنوع است. مهم‌ترین شرط جواز سقط‌جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی‌که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط‌جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط‌جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط‌جنین با محدودیت‌هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abortion from the Perspective of Medicine, Jurisprudence and Criminal law in the Light of Mother's Health

نویسندگان [English]

  • Delara Moghadasian 1
  • Ahmad Shojaei 2
  • Mohammad Hossein Saieni 3
1 Ph.D Student, , Department of Quran and Hadith Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author)
3 Assitant Professor, Department of Religions and Mysticism, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Abortion is one of the important issues that has always been the subject of debate and disagreement. The purpose of this article is study on the conditions of abortion from the perspective of medicine, jurisprudence and criminal law in the light of mother's health. The findings indicate that from the medical point of view, if the health of the mother or the fetus is in danger, it is necessary to perform a therapeutic abortion. In Islamic jurisprudence, jurists have unanimously considered abortion to be a sin and prohibited, and abortion is also prohibited in Iranian criminal law. The the health and distress of the mother is most important condition for the permission of abortion in jurisprudence. From a jurisprudential point of view, if the mother's life is in danger, to abort the fetus before the soul is breathed into the body, citing jurisprudential rules La-Zarar is permissible. The health of the mother is also mentioned in the law as one of the conditions for abortion. In the Family and Youth Protection Law, the conditions of abortion are limited, and cases such as mother's harassment must be determined by the judge, and the mother's request for harassment is not enough.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Mother's Health
  • Soul Breathing in the Body
  • Hardship and Severe Hardship