بررسی فقهی پول‌شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.393742.1248

چکیده

پول‌شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی‌ می‌باشد و بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول‌شویی این عمل به‌عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می‌توان به تحریم و تجریم پول‌شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول‌شویی را با نگاهی به اسناد بین‌المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential Study of Money Laundering in Illegitimate Business with an Emphasis on International Documents

نویسندگان [English]

  • Hossein Hajiani 1
  • Rahmatoalh Rezaei 2
1 Senior Expert in Oil and Gas Law, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Money laundering is the loss of the illegitimate source of illegal incomes that have harmful effects on the international and domestic level in social, political, economic, and security fields, and many international conventions, including the Vienna and Palermo Conventions, have emphasized criminalization and combating it, and in domestic law, the law against money laundering in Iran is a practice as a Identify criminal behavior. In Imamiyya jurisprudence, there are reliable jurisprudential traditions and rules that can be ruled against the criminalization of money laundering. The ruling of Imam Ali is one of the jurisprudential examples of fighting this phenomenon. This research has analyzed the legal and jurisprudential base of money laundering by looking at international documents, which all of them indicate prohibition of such behavior and the permission to confront it.
Money Laundering, Jurisprudential base, International Documents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Jurisprudential base
  • International Documents