مطالعه سبک‌های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.374964.1141

چکیده

وظیفه اصلی قوه قضائیه در هر نظام حقوقی، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا دارای ساختار منحصر به خود و نیز نظام مدیریت عالی است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای انجام گرفته است، بررسی و تحلیل سبک‌های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در کشورهای اروپایی سه سبک برای مدیریت قوه‌قضاییه وجود دارد و مهم‌ترین آنها مدیریت شورایی و غیر متمرکز در قوه‌قضاییه است. اصلی‌ترین سبک در اروپا، ایجاد شوراهای قضایی، جدا نگه‌داشتن قضات از فشارهای سیاسی و بیرونی علی‌الخصوص قوه مجریه است. شوراهای قضایی وسیله‌ای برای حفظ و اعتلای استقلال قضایی به روش گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه می‌باشد. اما در نظام حقوقی ایران، پس از اعمال اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، سبک مدیریت شورایی منحل و روش مدیریت متمرکز جایگزین آن گردید. این روش با در نظر گرفتن مبانی فقهی نظام حقوقی ایران و وجود اصل ولایت فقیه با نیازهای نظام قضایی ایران انطباق بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Judiciary Management in Iran and Europe

نویسندگان [English]

  • Sara Rostami 1
  • Nariman Fakheri 2
1 Assistant Professor, Law and Social Sciences Department, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Law and Social Sciences Department, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main duty of the judiciary in any legal system is to fight corruption and monitor the correct implementation of laws. Judiciary, like other powers, has a unique structure and a high management system. The purpose of the current research, which was carried out with a descriptive-analytical method and with library tools, is to investigate and analyze the styles of the management of the judiciary in Iran and Europe. The results of the present research show that there are three styles for managing the judiciary in European countries, and the most important of them is the council and decentralized management in the judiciary. The main style in Europe is to create judicial councils, keeping judges separate from political and external pressures, especially the executive branch. Judicial councils are a means to preserve and enhance judicial independence by taking the authority to appoint judges from the executive branch. But in Iran's legal system, after the implementation of constitutional reforms in 1989, the council management style was dissolved and the centralized management method replaced it. This method is more compatible with the needs of Iran's judicial system by taking into account the jurisprudential foundations of Iran's legal system and the existence of the principle of jurist’s sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judiciary
  • European System
  • Iranian Judiciary
  • Council Management