نقش قابلیت درمان جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه در تعیین نوعاً کشنده بودن رفتار ارتکابی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.380926.1170

چکیده

مراجعه برای درمان و اعطای رضایت به پزشکان برای انجام مداخلات درمانی، پیروی از دستورات آنها توسط مجنی‌علیه، گرچه قابل اجبار نیست، ولی در عرف و همچنین قواعد فقهی به‌عنوان تکلیف بر مداوا یا امدادرسانی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تأثیر چنین بی‌مبالاتی در تحقق نتیجه مرگ برحسب موضوع، به میزان تقصیر مجنی‌علیه یا سایر افراد، از مسؤولیت کیفری مرتکب کاسته خواهد شد. این کاهش مسؤولیت صرفاً درخصوص جنایات شبه عمد یا شبه عمد تقصیرآمیزِ مرتکب نمی‌باشد، بلکه اگر مراجعه برای درمان و تکمیل مداخلات درمانی از طرف مجنی‌علیه یا مرتکب درخصوص جراحت‌های نوعاً کشنده قابل درمان صورت نگیرد، نوعاً کشنده محسوب نشده و قتل عمد محقق نخواهد گشت. از طرف دیگر ترک چنین وظیفه‌ای تقصیر محسوب شده و به خاطر تأثیرگذاری در نتیجه، موجب غیرکشنده شدن رفتار ارتکابی خواهد شد و در شرایط مختلف و برحسب اوضاع و احوال واقع شده مسؤولیت‌های مختلفی برای مرتکب و مجنی‌علیه خواهد داشت. بنابراین بررسی مستقل جراحت وارده شده بدون مداقه در ویژگی مداواپذیری و میزان آن، تصویر شفافی از ماهیت حقیقی جنایت وارد شده ارائه نخواهد نمود و ممکن است به تشخیص اشتباه نوع جنایت در دادگاه‌ها منجر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Ability to Treat the Injuries Inflicted on the Victim in Determining the Lethality of the Committed Behavior

نویسنده [English]

  • Baharak Shahed
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Visiting for treatment and giving consent to doctors to carry out therapeutic interventions, following their orders by the victim and seeking help in treatment and carrying out actions by the aggressor, although it cannot be forced, but in custom and jurisprudence rules, it is considered as a duty to treat or provide relief. is taken and in case of the effect of such recklessness in realizing the result of death according to the subject, the criminal liability of the perpetrator will be reduced to the extent of the fault of the perpetrator against or other people, this reduction of responsibility is not only in the case of shebhe amd of the perpetrator. rather, if referral for treatment and completion of therapeutic interventions is not made on the part of the victim or the perpetrator regarding usually fatal injuries that can be treated, it is not considered fatal and murdur will not be realized, on the other hand, neglecting such duty is a fault It is considered and because of its influence, it will cause the committed behavior to be non-lethal, and in different circumstances and according to the circumstances, it will have different responsibilities for the perpetrator and the victim. Therefore, an independent examination of the inflicted injury without considering the nature of the treatment and its extent will not provide a clear picture of the true nature of the crime and may lead to the wrong diagnosis of the type of crime in the courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • treatability
  • usually fatal
  • injuries
  • murdur