واکاوی نظریه‌های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار مدعو، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران؛ دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار مدعو، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران؛ دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.404551.1313

چکیده

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می‌شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه‌بر سزادهی باید از مجازات‌هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به‌عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به‌عنوان مکانی جهت آموزش‌دهی و یادگیری مهارت‌های شغلی برای افراد زندانی به‌کار برده شود. اگر رویه زندان‌ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می‌شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می‌شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می‌کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه‌های هویتی و مبانی نظری آسیب‌های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب‌زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه‌های هویتی به‌ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم ‌زندانیان ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Identity Theories on the Prevention of Recidivism among Prisoners

نویسندگان [English]

  • Atefe Lali 1
  • Abdolreza Asghari 2
  • Mohammad Mehdi Saghian 3
1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Visiting Associate Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran; Associate Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Visiting Associate Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran; Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the past, when someone committed a crime, the only purpose of punishment was to punish that person. With the passage of time and the progress of human societies and the increase in crime, the experts in this field came to the conclusion that in addition to punishment, sanctions should be used that cause intimidation for the person and others so that they do not repeat the crime in the future. Imprisonment, along with the possible negative effects of technological progress, can be used as a place for training and learning job skills for imprisoned people. If the procedure of the prisons does not change, the prisoners will be ready to commit new crimes after their release by being influenced by each other. One of the bad effects that prison has on convicts is creating a criminal record for a convicted person, who will be deprived of many social rights after release, and will face serious problems even to hire a new job. The main goal of this research is to identify the impact of imprisonment on recidivism by using identity theories and the theoretical foundations of social harms such as anomie, social control, social conflict, labeling, etc. In an attempt to investigate the causes and factors of recidivism, descriptive-analytical methods and library sources have been used in this research. The results indicate that identity theories, especially the influence of people's lifestyle through the creation of emotional cohesion in a person, have a significant relationship with the occurrence of crimes and recidivism of prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Theories
  • Prisoners
  • Recidivism
  • Prevention