حجیت نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/jccj.2022.374181.1137

چکیده

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص‌های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته‌های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به‌طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می‌باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی‌تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه‌های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می‌رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of the Opinions of Expert in Courts in Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ojagh 1
  • Mohammad Ali Safa 2
  • Mehdi Bahrehmand 3
1 Ph.D Student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Due to the transformation, development and progress achieved in this era, the proof of some issues has become very complicated and their diagnosis requires special knowledge and expertise, which will clarify the truth of the issue by providing technical and specialized information. The purpose of this article is to examine the opinions of expert experts in judicial courts in Imami jurisprudence. This is a descriptive and analytical article and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that the expert's opinion is the point of view of an expert and professional person, which the judge uses as a useful tool to resolve legal and criminal cases. The mentioned opinion is not specific to the current law and has been of interest to jurists for a long time in jurisprudence texts under the title of expert opinion. In Islamic law, the opinion of experts is widely considered and in various chapters of jurisprudence, the opinion of experts is widely cited and numerous examples of specialized issues in which it is necessary to refer to experts have been presented. The expert's theory is considered one of the main pillars of the proceedings when it is the basis for issuing a verdict. For this reason, the expert must have certain qualifications and in order to conduct the expert, certain regulations and formalities must be observed by the court and the expert so that the theory of the expert is valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expert
  • Courts
  • Jurisprudence