شهادت نیابتی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران با تأکید بر ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.408236.1320

چکیده

در ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان شهادت غیرمستقیم پذیرفته شده است؛ به این ترتیب شهادت کسی که مستقیماً گواه امری نبوده است، اما به‌واسطه از آن رویداد اطلاع یافته است، در امور کیفری تابع برخی شرایط قابل پذیرش است. در این پژوهش بر آن هستیم که شرایط و ضوابط چنین شهادتی را به‌عنوان قسمی از ادله اثبات کیفری ارزیابی نماییم. در بخش تطبیقی نیز اقوال فقها و دیدگاه مذاهب مختلف بررسی می‌شود. بسیاری از فقها در مذاهب پنج گانه، شهادت‌برشهادت را با رعایت برخی شرایط قبول کرده‌اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. نتیجه پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی فقها جهت اعتبار بخشی به شهادت نیابتی شروط بیشتری را لازم دانسته‌اند؛ هرچند ماده قانونی مورد بحث با برخی نظریات فقهی تعارض دارد، اما در مجموع هم اقتضائات زمان و مکان را در نظر داشته است و هم بر حسب دیدگاه مشهور فقها بنا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Vicarious Witness in Jurisprudence and Legal System with Emphasis on Article 188 of the Islamic Penal Code

نویسنده [English]

  • Zeinab Asqari
Assistant Professor, Department of Law ,Shahre Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Article 188 of the Islamic Penal Code of 2012, the possibility of indirect witnessing is accepted; In this way, the witnessing of someone who was not a direct witness, but was informed about that event, is admissible in criminal matters subject to certain conditions. In this research, we aim to evaluate the terms and conditions of such testimony as a part of criminal evidence. The opinions of jurists and the views of different religions are also analyzed in a comparative manner. Many jurists in the five religions have accepted vicarious testimony under certain conditions. The research method in this article is descriptive and analytical and was done with library tools. The result of the research indicates that some jurists have considered more necessary conditions to give validity to vicarious testimony; Although the legal article in question is in conflict with some jurisprudential theories, in general, it has taken into account the requirements of time and place, and it has been built according to the views of famous jurists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vicarious Witness
  • Main Witness
  • Secondary Witness
  • Criminal Evidence